KFC restaurants In bashveshwar nagar, bangalore, karnataka