KFC restaurants In shop no b139 b141 gr flr supermart 1, gurgaon, haryana